Tours on Earth: 1999-09-19~10-03: China Tour:
Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Nanjing, Yangzhou, Zhenjiang, Wuxi, Beijing, Xi’an, Guilin, Guangzhou, Hong Kong
Click to go to companion website:
Google
 
View Tour Videos Below
View Tour Photos Below
Click to view all videos at
YouTube
Click to view all collections of
sets of photo albums at flickr
photos
Click to view all sets of photo
albums at  flickr photos
View Photos Collection at flickr:
1999-09-19~10-03: China Tour:
Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Nanjing,
Yangzhou, Zhenjiang, Wuxi, Beijing, Xi’
an, Guilin, Guangzhou, Hong Kong
Photos Collection
View photos set at flickr:
1999-09-19: Day 01: China Tour:
Shanghai to Hangzhou
View Photos
1999-09-19: Day 01: China Tour:
Shanghai, en route to Hangzhou
Shanghai:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai
Hangzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
View photos set at flickr:
1999-09-20: Day 02: China Tour:
Hangzhou to Suzhou
1999-09-20: Day 02: China Tour:
Hangzhou, en route to Suzhou
Hangzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
Suzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzhou
View photos set at flickr:
1
999-09-21: Day 03: China Tour:
Suzhou to Nanjing
1999-09-20: Day 02: China Tour:
Hangzhou, en route to Suzhou
Suzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzhou
Nanjing:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing
View photos set at flickr:
1999-09-22: Day 04: China Tour:
Nanjing to Yangzhou
1999-09-22: Day 04: China Tour:
Nanjing, en route to Yangzhou
Nanjing:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing
Yangzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangzhou
View photos set at flickr:
1999-09-23: Day 05: China Tour:
Yanhzhou, Zhenjiang, Wuxi
1999-09-23: Day 05: China Tour:
Yanhzhou, Shouxihu (Slender West
Lake), Geyuan Garden, Zhenjiang,
Wuxi, Lake Tai
Yangzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangzhou
Shouxihu (Slender West Lake):
http://en.wikipedia.org/wiki/Slender_We
st_Lake

Geyuan Garden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geyuan_Gar
den

Zhenjiang:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhenjiang
Wuxi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wuxi
Lake Tai:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tai
View photos set at flickr:
1999-09-24: Day 06: China Tour: Wuxi
to Beijing
1999-09-24: Day 06: China Tour: Wuxi,
en route to Beijing
Wuxi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuxi
Beijing:
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
View photos set at flickr:
1999-09-25: Day 07: China Tour:
Beijing
1999-09-25: Day 07: China Tour:
Beijing: Forbidden City, Tiantan
(Temple of Heaven), Yihe Yuan
(Summer Palace)
Forbidden City:
http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_C
ity

Tiantan (Temple of Heaven):
http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_
Heaven

Yihe Yuan (Summer Palace):
http://en.wikipedia.org/wiki/Summer_Pal
ace

View photos set at flickr:
1999-09-26: Day 08: China Tour:
Beijing
1999-09-26: Day 08: China Tour:
Beijing: Tiananmen Square, Great Wall
Tiananmen Square:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_
Square

Great Wall:
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall
_of_China

View photos set at flickr:
1999-09-27: Day 09: China Tour:
Xi'an
1999-09-27: Day 09: China Tour: Xi'an:
Dayanta (Giant Wild Goose Pagoda),
Tang Dynasty Show
Xi'an:

http://en.wikipedia.org/wiki/Xi'an  
Dayanta (Giant Wild Goose Pagoda):
http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Wild_
Goose_Pagoda

Tang Dynasty Show:
http://www.chinatourguide.com/xian/tang
_dynasty_show.html
View photos set at flickr:
1999-09-28: Day 10: China Tour:
Xi'an
1999-09-28: Day 10: China Tour: Xi'an:
Museum of Terra-cotta Warriors,
Huaqing Pool
Xi'an:

http://en.wikipedia.org/wiki/Xi'an  
Museum of Terra-cotta Warriors:
http://en.wikipedia.org/wiki/Terracotta_Ar
my

Huaqing Pool:
http://en.wikipedia.org/wiki/Huaqing_Po
ol
View photos set at flickr:
1999-09-29: Day 11: China Tour:
Guilin
1999-09-29: Day 11: China Tour: Guilin,
Guangxi
Guilin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
Guangxi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangxi
View photos set at flickr:
1999-09-30: Day 12: China Tour:
Guilin
1999-09-30: Day 12: China Tour: Guilin,
Guangxi:
Li River:
http://en.wikipedia.org/wiki/Li_River_(Gu
angxi)

Guilin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Guilin
Guangxi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangxi
View photos set at flickr:
1999-10-01: Day 13: China Tour:
Guangzhou
1999-10-01: Day 13: China Tour:
Guangzhou, Guangdong
Guangzhou:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangzhou
Guangdong:
http://en.wikipedia.org/wiki/Guangdong
View photos set at flickr:
1999-10-02: Day 14: China Tour:
Hong Kong
1999-10-02: Day 14: China Tour:
Guangzhou en route to Hong Kong via
train
Hong Kong:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
View photos set at flickr:
1999-10-03: Day 15: China Tour:
Hong Kong
1999-10-03: Day 15: China Tour: Hong
Kong, and departure for home
Hong Kong:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong